AOS - Award Orientation Seminar-2017

Back

The Award Orientation Seminar (AOS)  will be held on 19th March 2017 at Lords Resorts, Shoranur at 9.30 am

 
Host: JCI Shoranur

Pilot Faculty: Jc. Shibu Dhamodar
Co- Pilot: Jc. Sathya Prakash

Registration fee: Rs. 400/-